ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Motto školky
S samostatnost
P píle
O odvaha
R respekt
T tým
Í intelekt
K komunikace
Mateřská škola Sportík je pohybově zaměřená školka pro děti od 2-7 let. Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, které bude schopno spolupracovat a komunikovat.

Zdravý rozvoj dítěte je podporován přiměřenou pohybovou aktivitou, kterou doplňují základy intelektuálních činností rozvíjejících péči, potřeby a zájmy všech dětí na základě jejich možností.

Důraz klademe na spokojenost a kamarádský vztah dětí, kladný vztah k okolí, přírodě a obci. Rodičům a dětem chceme nabídnout kvalitní vzdělávací program, aby samotné děti rády chodily do školky.

V rámci programů Mensa NTC Learning projektu pro nadanou talentovanou mládež využíváme možností rozvíjet péči o talentované a mimořádně nadané děti.

Protože pohyb je jedním ze základních projevů člověka, využíváme pestrost cvičení základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednotlivé dovednosti učíme. Osvojováním rozmanitých cvičení, her, pohybových aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním vedeme děti k pravidelnému cvičení a sportování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě lidské přirozenosti jako pohyb sám o sobě je, směřujeme všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na jejich individualitu.

Na programové pohybové náplni pod vedením Kateřiny Baďurové spolupracujeme s Českým atletickým svazem v jeho programu: Atletika pro děti.

Čas Aktivita
7.15 – 8.00 Volná herna – spontánní činnosti
8.00 – 8.30 Námětové hry, nabídky činností, individuální práce
8.30 – 9.00 Integrovaný didakticky cílený celek (pohybová a motorická cvičení)
9.00 – 9.30 Osobní hygiena, svačinka
9.30 – 10.00 Výchovně vzdělávací blok- téma dle TVP + logopedická cvičení
10.00 – 12.00 Venkovní aktivity v závislosti na počasí
12.00 – 12.20 Osobní hygiena, oběd
12.20 – 12.30 Osobní hygiena, čištění zubů, odchod dětí po obědě, převlékání do pyžamek
12.30 – 14.30 Pohádka, klidový režim, odpočinek, klidové aktivity u stolečku, stolní hry (předškoláci – předškolní příprava a cvičení, individuální logopedie)
14.30 – 15.00 Osobní hygiena, svačinka, odchod dětí, příprava na zájmové kroužky
15.00 – 16.30 Možnost odpoledních zájmových kroužků
16.30 – 17.30 Individuální program, volná herna, zájmové činnosti

Sportovní školy - síť mateřských a základních škol.

Mensa NTC learning - komplexní projekt pro zvýšení intelektuálních schopností u dětí v předškolním věku.